strona główna  /  STATUT

STATUT

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZGIERZU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, zwany dalej "MOSiR", jest instytucją kultury fizycznej i rekreacji działającą bezpośrednio na rzecz mieszkańców miasta Zgierza i działa na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2
Siedziba MOSiR znajduje się w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2.

§ 3
Terenem działania MOSiR jest miasto Zgierz.

§ 4
Nadzór nad działalnością mOSiR sprawuje Prezydent Miasta Zgierza

 

Rozdział II 
Cel i zadania MOSiR

§ 5
Głównym wykonawcą zadań kultury fizycznej i rekreacji na terenie miasta Zgierza jest MOSiR.

§ 6
Do wykonywania zadań określonych w § 5 MOSiR w szczególności:

1. Zarządza mieniem komunalnym tj. terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi,

2. Udostępnia uczniom szkół i stowarzyszeniom sportowym zarządzane przez siebie tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe i zapewnia pomoc instruktorsko - metodyczną i organizacyjną,

3. Tworzy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu sportowego,

4. Organizuje imprezy masowe, sportowe i sportowo - rekreacyjne,

5. Współpracuje merytorycznie w zakresie wspólnych działań z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

 

Rozdział III 
Organizacja i kierownictwo MOSiR

§ 7

1. Całokształtem działalności MOSiR kieruje dyrektor i reprezentuje MOSiR na zewnątrz.
2. W związku ze zmianą ilości zadań na wniosek dyrektora MOSiR oraz z własnej inicjatywy Prezydent Miasta Zgierza może powołać i odwołać zastępcę dyrektora. 

§ 8 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Zgierza oraz ustala wysokość wynagrodzenia. 
2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Zgierza. 

§ 9

Pracowników MOSiR zatrudnia i zwalnia dyrektor MOSiR. 

§ 10
 
Szczegółową organizację wewnętrzną MOSiR oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulaminorganizacyjny zatwierdzony przez dyrektora MOSiR, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w placówce. 

§ 11 

Majątek MOSiR stanowi włłasność gminy miasta Zgierz i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonaniem zadań statutowych przez MOSiR. 

§ 12 

MOSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta Zgierza na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych. 

§ 13 

Działalność MOSiR finansowana jest z: 
1. Środków budżetowych miasta Zgierza, 
2. Dochodów włąsnych, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
3. Środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, 
4. Środków z innych źródeł. 

§ 14 

1. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. 
2. Środki finansowe lokowane są, na własnym rachunku w banku. 
3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. 
4. MOSiR może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową a środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na jego działalność statutową. 
5. Do składania oświadczeń w imieniu MOSiR w zakresie jego praw i świadczeń majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i osoby upoważnionej przez głównego księgowego lub głównego księgowego i osoby upoważnionej przez dyrektora. 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe
 


§ 15 


1. Połączenie, podział lub likwidacja MOSiR następuje na podstawie uchwały Rady Miasta Zgierza. 
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

AKTUALNOŚCI

22.06.2024

Wielkie Otwarcie Sezonu Na Malince - Aktywnie I Z Energią

PIŁKA PLAŻOWA
03.06.2024

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej „Malinka Cup 2024"

Co i za ile?
POZNAJ
CENNIK USŁUG
NA NASZYCH OBIEKTACH
Wynajem
LAST MINUTE
ZOBACZ
WOLNE TERMINY
NA NASZYCH OBIEKTACH
NASZE OBIEKTY
HALA WIELOFUNKCYJNA
LODOWISKO
HALA im. Zgierskich Olimpijczyków
SALA SPORTOWA
PARK SPRAWNOŚCIOWY
SIŁOWNIA
HALA ŁUCZNICZA
HALA ZAPAŚNICZA
TORY ŁUCZNICZE
BOISKO PIŁKARSKIE
STADION PIŁKARSKI
MALINKA
BASEN
PARK LINOWY
GOLF MALINKA
ORLIKI
CENNIK